Reviews, media, press
- rescensioner, se längre ner ⏬

About BHJ's art 

Here are press/media/reviews of BHJs artwork. For example art critics about her paintings, the jury judged exhibitions she has taken part of sometimes gives written digital critic. This side will be continuesly updated as critic emerge. 

If you are a journalist and want to write about her, feel free to contact her, preferably through email enhetnu@gmail.com answer might due, but will come. All the best!

Rescension av Birgitta Helena Järnåkers konst av Ståhlnacke ,2023

Ca 2 A4 i text = te drickar längd? :o)
-further down in English! 

Stig Åke Stålnacke är konstkritiker, författare, journalist samt medlem i den internationella föreningen AICA (grundat 1950) det svenska konstkritikersamfundet är den svenska grenen av denna. Han tog sig ett par dagar att betrakta konstverk av BHJ och kom fram till nedanstående.

-                             ------

”Det är faktiskt ett av de mest kärleksfulla porträtt jag sett under min sextioåriga verksamhet som konstbetraktare. Det är något så innerligt över bilden. Hennes ögon ser på mig med värme. Det är en rak och naken bild. Det är en målning att älska.” Stig Åke Stålnacke 


Rescensionen

Birgittas Järnåker har funnit en stor utgångspunkt och inspiration i bland annat Indisk filosofi.
Detta stråk av magi berikar hennes konst starkt. Och när jag ser hennes målningar lockas jag att söka ett innehåll i bilderna som faktiskt lyckligt frigjort sig konventionellt från västerländskt tänkande.


Alla konstnärer har en strävan att skildra något. Ofta handlar det om att skildra människans ansträngning i livet. Eller att berätta om den omöjliga kärleken. Eller den möjliga. En del konstnärer avbildar vad de ser precis som det är. Inspiration och uttryckssätt varierar.
Birgitta Järnåker målar ytterst sällan av den yttre verkligheten som omger henne. I stället vänder hon sitt måleri inåt.
Det är denna alltså helt starka dragning till just magin och livet som gör hennes konst så laddad och ja faktiskt ibland nästan överjordisk och fylld med känslor som lockar och fångar mig med spets och hullingar.


Men mest, och det är det viktigaste, hennes måleri är ovanligt och vackert. Det kan vara svårt att locka fram hur hon finner denna skönhet men den bara finns där. Den finns där som en klangbotten, ett lyckorus men ibland också som en stillsam vila. Viktigt att notera är också att det finns något lekfullt i Birgittas bilder. Jag tror att den lekfullheten handlar om att våga uttrycka och närma sig en känsla mer än att måtta det exakta.
Det måste här medges att detta måleri, en konst av den här kalibern, kräver sensibilitet av både konstnären och betraktaren.
Men när en konstskribent, en kritiker under ett långt liv fostrats med en helt annan kultur och konstsyn så blir ju mötet med Birgitta Järnåkers bilder till en början ovan men sedan en känsla till överraskning och i viss mån glädje.
Birgitta öppnar med sina tavlor ingångar till rum som känns renande och välsignande.
Det skall i uppriktighetens namn medges att jag inte alldeles genast kunde hitta in i hennes bildvärld. Men jag tänkte att en stunds vila och kontemplation, eftertanke och ett öppet sinne skulle visa mig detta måleris väg. Och tänk, det fanns nya rum i mitt eget inre, i mitt hjärta. Och när jag väl gläntat på den där dörren så var det bara att kliva in. Kanske var jag inte ens säker på att just dessa rum fanns där innan.

Jag funderar igen och igen på det innersta i denna konst. Kanske kan den kan bli en lycklig del av mitt eget sökande.
När jag ska tala om Birgittas konst måste jag försöka lämna alla mina inlärda krav på avbildningar och bara stå så motståndslöst som det är möjligt inför hennes värld. Jag måste följa Birgitta på hennes resa in i det okända. Och för några ögonblick tycker jag mig erfara en känsla av att just ha fått skåda en skymt av universum. Att det är en glimt av universum är alldeles följdriktigt naturligt för kosmos är också en av Birgitta Järnåkers inspirationskällor.


Men jag tänker också att ett universum så klart också kan vara ens eget inre universum. Vi är ju fyllda av outforskade världar, outforskade universum och även den världen rör Birgitta vid. Jag förstår det tydligt när jag ser flera av hennes titlar, Jag är, Vara, Närvaro, Jag är i kärlek, bara för att nämna några. Och det är då jag tänker att det är något väldigt, vackert, stort och märkvärdigt att vara människa.

Men det som faktiskt rör mig allra mest är porträttet på Birgittas mamma Margareta. Här ser man tydligt konstnärens styrka och engagemang. Det är en stor målning. Det är ett lysande porträtt. Det är faktiskt ett av de mest kärleksfulla porträtt jag sett under min sextioåriga verksamhet som konstbetraktare. Det är något så innerligt över bilden. Hennes ögon ser på mig med värme. Det är en rak och naken bild. Det är en målning att älska.

Så en sorts sammanfattning och avslutning.
Det jag de här dagarna fått glädjen att möta i Birgitta Järnåkers måleri är svårt att sätta fingret på. Det är mer en känsla. Det har varit besynnerliga dagar. Så nästan ett euforiskt möte. Så kan det bli ibland när jag möter en konst som naket och vackert talar till mig. för jag vill att ni ska tänka på konsten som ett språk.
I denna stund vill jag inte i första hand vara konstkritiker. Jag vill egentligen inte tala om traditionellt eller modernt, abstrakt eller konkret. Och innerst och uppriktigt sagt inte heller om bra eller dåligt, trots att jag tycker att detta är bra konst.
Nej, jag vill i stället bara säga att man ibland får nudda vid något märkvärdigt. Någon sa att Birgitta Järnåker är intresserad av mellanrum. Det tycker jag är vackert. Mellanrummen är ju nödvändiga. Tänk er musik utan pauser. Mellanrummen är viktiga i alla sammanhang. Ofta är det faktiskt där det verkliga livet pågår. Men vi glömmer ofta bort dem. Birgitta glömmer inte mellanrummen. Hon inspireras av dem. Det tycker jag är märkvärdigt och vackert.

Stig Åke Stålnacke

2023

Review of Ståhlnacke in English, Birgittas translation


                                  - - - - - - - 

”It is in fact one of the most loving portraits I have seen during my 60 years engagement studying art. There is something so heartfelt about this picture. Her eyes regard me with warmth. It is a direct and very open picture. It is a painting to love.” Stig Åke Stålnacke 


Art critic, member of AICA* the swedish journalist, art critic Ståhlnacke about Birgittas artwork

 

Birgitta Järnåker has found a great source and inspiration in, among other things, Indian philosophy. This stroke of magic enriches her artwork strongly. And as I see her paintings I am attracted to seek a content in them that actually luckely has freed itself of conventional western thinking.

All artists strive to describe something. Often about depicting the efforts about human lives. Or to tell about the impossible love. Or the possible one. Some artists picture the reality they see as it is. Inspiration and the way of picturing varies. Birgitta Järnåker rarly paint the outer reality that surround her. Instead she turns inward. So it is this strong pull towards the magic in life that makes her artwork so charged,loaded and, well, actually somtimes almost overwordly and filled with feelings that attract and catch me completly with, ’lock stock and barrels’.

 

But mostly, and this is what is important, her artwork is rare and beautiful. It can be difficult to see how she finds this beauty, but it is just there. It exists there as a soundboard, an euphoria but sometimes also as a resting stillness. it is also important to note that there is a playfullness. I believe this playfulness is about daring to express and be near more a feeling than the precise.

It must here be admitted that this craft, art of this caliber, demands sensibility of both the artist and the viewer. But when an art scribent, a critic under a long life has been raised in a completely different culture and artview, the meeting with the art of Birgitta Järnåker first is unaccstumed at a start, but then a feeling of surprise and somewhat happyness.

With her paintings Birgitta open doors to rooms that feel blessed and purifying. I shall be sincere and admit that at first I could not at once find my way into her world of pictures. But I thought that some rest and contemplation, afterthought and an open mind would show me the way into this art. And how it did – there where new rooms within me, in my heart. And as I had glimpsed through that doorway, I just could step inside. Maybe I wasn’t even aware beforehand that these rooms where there.

I reflect again and again upon the innermost in this art. Maybe it could be a happy part of my own searching.

 
When I shall speak of Birgittas work I must try to leave behind all demands I have been taught on how to picture and just stand as unresisting as possible before her world. I have to follow Birgitta into her travel into the unknown. And for just a few moments I seem to experience a feeling of having had a glimpse of the Universe. That it is a glimpse of the universe is totally in line and natural, as cosmos also is one of Birgitta Järnkers sources of inspiration.

But then I also think that a universe could of course also be your own inner universe As we are filled with unexplored worlds, unexplored universes, and Birgitta also touch this world. As I see her titles I understand it even more clearly ; I am ; Beeing, Prescence, I am within love, just to name a few. And it is in that moment the thought come of beeing a human is something very beautiful, grande and remarklable.

But, what moves me the deepest is the portrait of Birgittas mother Margareta. Here the artists strength and engagement is visually enlighted. It is a grande painting. A brilliant, shining portrait. It is actually one of the most loving portraits I have seen under my 60 years functioning as an art viewer. There is something so heartily within the painting. Her eyes look at me with warmth. It is a straight and naked picture. A painting to love.

 So, a kind of summary and completion.

It is difficult to put a finger on what I have met in these days of joy with Birgitta Järnåkers artworks. It is more a feeling. It has been strange days. And then an almost euforical meeting. This sometimes happens when I meet art that nakedly and beautifully speak to me. As I would like you to think of art as a language.

In this very moment I wish not to be an art critic in first hand. I really do not want to talk about traditional or modern, abstract or concrete. And innermost sincerely not either of good or bad, yet I do think that this is good art.

No, I rather would just like to say that sometimes you touch upon something remarkable. Somebody said that Birgitta Järnåker is interested in the space inbetween. I find that beautiful. What is in between is necessary, essential. Imagine music without pauses. The space inbetween is important and relative in all contexts. Often it is where real life is happening. But we tend to forget them. Birgitta does not forget the space inbetween. She is inspired by them. I find that remarkable and beautiful.


Stig Åke Stålnacke

2023 

 

*International Association of art critics, AICA founded in 1950